Dit is de privacy verklaring van de praktijk van Huisarts J. van der Bruggen.
In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.

Onze praktijk respecteert de privacy van alle patienten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om
onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het beantwoorden van uw vragen;
 • het verstrekken van herhaalrecepten
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derder stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek;
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullenn door ons alleen worden verstrekt aan;

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • anderen, indien: ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringend medische noodzaak).

De praktijk kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies zelfstandig wijzigen of beeindigen van de bij u ingezette behandeling. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een rijksgediplomeerd behandelaar (zoals een huisarts). Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst de huisarts.